ගෙවා මිලදීගත යුතු Disney Game 9ක් ජූනි 17 දක්වා නොමිලේ

ගෙවා මිලදීගත යුතු Disney Game 9ක් ජූනි 17 දක්වා නොමිලේ

14847
1
SHARE

Microsoft හා Disney මගින් පිරිනමන මේ වාසිය ඔබලාට ජූනි මස 17 දක්වා අත්විඳිය හැකියි.මේ නොමිලේ දෙන Games 9ම  ළමයින් සඳහා වූ Games . මේ Games ටිකේ මුළු වටිනාකම $17කට වඩා වැඩියි.

පහළින් දක්වලා තියෙන්නේ ඒ නොමිලේ දෙන Games List එක.

Download Where’s My Perry

qr_wheresmyperry

 

Download Where’s My Water

qr_wheresmywater

 

Download Temple Run:Oz

QR Temple Run Oz

 

Download Temple Run:Brave

QR Temple Run

 

Download Disney Solitaire

QR_Disney_Solitaire

Download Where’s My Water? featuring XYY

QR_ WMW_XYY

Download from lost light

QR_Lost_Light

 

Download Disney Checkout Challange

 

QR_Disney_Checkout

 

Download Where’s My Mickey

qrwheresmymickey

 

 

 

Comments

comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY