ප්‍රථම Microsoft flagship store එකේ ඇතුල දැක්කද?

ප්‍රථම Microsoft flagship store එකේ ඇතුල දැක්කද?

2120
0
SHARE

මේ තමයි ප්‍රථම Microsoft flagship store එක. මේක පිහිටලා තිබෙන්නේ නිව්යෝර්ක් නුවරයි. මෙය පාරිභෝගිකයන් සඳහා අද දිනයේ විවෘත වෙනවා. Apple store එකටත් තරමක් ආසන්නයේ තමයි පිහිටලා තිබෙන්නේ. ඇතුලත ඡායාරූප බලමු.

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY