ඊයේ Microsoft නිවේදනය කල නවතම නිෂ්පාදන වල වීඩියෝ සියල්ල මෙන්න

ඊයේ Microsoft නිවේදනය කල නවතම නිෂ්පාදන වල වීඩියෝ සියල්ල මෙන්න

2457
1
SHARE

  1. Microsoft Surface Book

 

2. Microsoft Surface Pro 4

 

3.Microsoft Lumia 950/XL

 

4. Microsoft Band

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY