සංකීර්ණ අවස්තාවන් අනුව නිගමනවලට එළැබීම – (Complex Decisions with Code) – 07

සංකීර්ණ අවස්තාවන් අනුව නිගමනවලට එළැබීම – (Complex Decisions with Code) – 07

2013
0
SHARE

and/or, if හි පොකුරු භාවිතය හා elseif භාවිතය ඉගෙන ගනිමු. එමගින් ඔබට තවත් සංකීර්ණ ආදානයන් සදහා ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය ප්‍රගුණ කල හැක.

උපුටාගැනීම channel9.msdn.com

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY