කේතයන් භාවිතයෙන් අවස්ථාවට අනුව නිගමනවලට එළැබීම – (Making Decisions with Code) –...

කේතයන් භාවිතයෙන් අවස්ථාවට අනුව නිගමනවලට එළැබීම – (Making Decisions with Code) – 06

1827
0
SHARE

Boolean විචල්‍යයන් හා if/else භාවිතය ඉගෙන ගනිමු. එමගින් පරිශිලකයගේ විවිධ ආදානයන් සදහා විවිධාකාර ප්‍රතිචාර ලබා ගන්නා ආකාරයන් ඔබට අත්හදා බැලිය හැක.

උපුටාගැනීම channel9.msdn.com

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY