සාධකයක් පවතින තුරාවට පුනරාවර්තනය – (Repeating Events Until Done) – 09

සාධකයක් පවතින තුරාවට පුනරාවර්තනය – (Repeating Events Until Done) – 09

1768
0
SHARE

සාධකයක් තෘප්ත වනතුරු  පුනරාවර්ථනයන් සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙම කොටසෙන් ඉගෙන ගනිමු.

උපුටාගැනීම channel9.msdn.com

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY