සංඛ්‍යා භාවිතය හා ගබඩා කිරීම – (Storing Numbers) – 04

සංඛ්‍යා භාවිතය හා ගබඩා කිරීම – (Storing Numbers) – 04

1691
0
SHARE

සංඛ්‍යා සම්බන්ධ විචල්‍යයන් භාවිතය පිළිබදව ඉගෙන ගනිමු. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී ගණනය කිරීම් සම්බන්ධ මූලිකාංග ඉදිරිපත්කර ඇති අතර තවද datatypes වෙනස් කරගන්නා ආකාරය ද අතුලත්ය.

උපුටාගැනීම channel9.msdn.com

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY